header

Pogoj za udeležbo je poznavanje zahtev standarda ISO 9001:2015 in izkušnje z izvajanjem notranjih presoj.

Namen
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci sposobni:
• Izvajati presojo skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015
• Razložiti vsebino, obseg in razmerje med ISO 9001, ISO 19011 in ISO 17021
• Razumeti ključne cilje kakovosti
• Načrtovati in voditi presojo skladno s kriteriji presoje
• Uspešno izvesti presojo sistema vodenja kakovosti
• Ustvariti jasna, jedrnata in ustrezna poročila o presoji
• Poročati o ugotovitvah presoje

Vsebina
• Sistem vodenja kakovosti – pregled, izrazi in definicije
• Tehnike presojanja
• Presoja sistema vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001:2015
• Kontekst organizacije
• Voditeljstvo
• Planiranje sistema vodenja kakovosti
• Podpora
• Delovanje
• Vrednotenje izvedbe in izboljševanje
• Postopek akreditacije (ISO 17021, IAF MD1)
• Kompetentnost presojevalca (ISO 19011, CQI-IRCA kriteriji)
• Praktične vaje in delavnice
• Igranje vlog
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo, delo v skupinah (vaje in delavnice), simulacije presoj in obravnava praktičnih primerov.

Standard ISO 9001: zaradi sodelovanja na vajah/delavnicah naj imajo udeleženci s seboj izvod standarda ISO 9001:2015

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem CQI- IRCA seminarju za vodilne prersojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015.

Ciljna skupina
• Predstavniki vodstva in odgovorni za sistem vodenja kakovosti
• Presojevalci in svetovalci s področja sistemov vodenja
• Vsi, ki bi radi izvajali presoje druge ali tretje stranke

Trajanje
5 dni