header

Namen
Poglavitni namen je usposobiti udeležence za opravljanje presoj sistemov vodenja VZD (prva, druga in tretja stranka) po zahtevah standarda ISO 45001:2018 ter v skladu z zahtevami ISO 19011, ISO 17021.

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci sposobni

• Izvajati presojo skladno z zahtevami standarda ISO 45001:2018
• Razložiti vsebino, obseg in razmerje med ISO 45001, ISO 19011 in ISO 17021
• Razumeti pomen vodenja VZD pri poslovanju
• Načrtovati in voditi presojo skladno s kriteriji presoje
• Uspešno izvesti presojo sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu
• Ustvariti jasna, jedrnata in ustrezna poročila o presoji
• Poročati o ugotovitvah presoje

Vsebina
• Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu – pregled, izrazi in definicije
• Tehnike presojanja
• Presoja sistema VZD po zahtevah ISO 45001:2018 – kako bomo presojali:

• Voditeljstvo
• Planiranje
• Podpora
• Delovanje
• Vrednotenje učinka
• Izboljševanje

• Postopek akreditacije (ISO 17021, IAF MD1)
• Kompetentnost presojevalca (ISO 19011, CQI-IRCA kriteriji)
• Praktične vaje in delavnice
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo, delo v skupinah (vaje in delavnice), simulacije presoj in obravnava praktičnih primerov.

Predznanje
Poznavanje zahtev standarda ISO 45001:2018 in izkušnje z izvajanjem notranjih presoj.

Standard ISO 45001:2018: zaradi sodelovanja na vajah/delavnicah naj imajo udeleženci s seboj izvod standarda.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sisteme VZD
• Presojevalci, ki želijo pridobiti veliko praktičnega znanja za učinkovito izvajanje presoj sistema vodenja VZD po zahtevah ISO 45001:2018
• Vsi, ki bi radi izvajali presoje sistema vodenja VZD druge ali tretje stranke

Certifikat
Po uspešno zaključenem pisnem izpitu bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem CQI -IRCA tečaju za vodilne presojevalce ISO 45001:2018.

Trajanje
5 dni