header

Standard ISO 45001:2018 zavezuje organizacije, da sistematično skrbijo za varno, zdravo ter urejeno delovno mesto in okolico. Ustrezni in varni delovni pogoji so pomembni dejavniki počutja zaposlenih in neposredno vplivajo na njihovo učinkovitost ter ustvarjalnost.

Namen
Udeleženci bodo:
• Spoznali ključna načela sistema vodenja VZD
• Razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 45001:2018
• Sposobni planirati, pripraviti in izvesti presojo sistema vodenja VIZD po zahtevah standarda ISO 45001

Vsebina
• Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu – namen in prednosti
• Standard ISO 45001:2018 – struktura in pregled zahtev s primeri za razumevanje
• Izrazi in definicije
• Kako pridobiti certifikat ISO 45001:2015
• Priprava in izvedba notranje presoje po ISO 45001:2015
• Praktične vaje
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah (vaje in delavnice).

Standard ISO 45001:2018: zaradi sodelovanja na vajah/delavnicah naj imajo udeleženci s seboj veljavno izdajo standarda.

Ciljna skupina
• Že usposobljeni notranji presojevalci OHSAS 18001, ki bi se radi seznanili z zahtevami in z izvedbo presoj po ISO 45001:2018
• Bodoči notranji presojevalci sistema VIZD po ISO 45001:2018.

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce sistema vodenja VZD ISO 45001:2018.

Trajanje
2 dni, od 9:00 do 17:00.

10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online.