header

Namen
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci sposobni:
• izvajati presojo skladno z zahtevami standarda ISO 14001:2015
• razložiti vsebino, obseg in razmerje med ISO 14001, ISO 19011 in ISO 17021
• razumeti ključne okoljske cilje
• načrtovati in voditi presojo skladno s kriteriji presoje
• uspešno izvesti presojo sistema ravnanja z okoljem
• ustvariti jasna, jedrnata in ustrezna poročila o presoji
• poročati o ugotovitvah presoje

Vsebina
• Sistem ravnanja z okoljem– pregled, izrazi in definicije
• Tehnike presojanja
• Presoja sistema ravnanja z okoljem po zahtevah ISO 14001:2015

• Kontekst organizacije
• Voditeljstvo
• Planiranje
• Podpora
• Delovanje
• Vrednotenje učinka in izboljševanje

• Postopek akreditacije (ISO 17021, IAF MD1)
• Kompetentnost presojevalca (ISO 19011, CQI-IRCA kriteriji)
• Praktične vaje in delavnice
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo, delo v skupinah (vaje in delavnice), simulacije presoj in obravnava praktičnih primerov.

Standard ISO 14001: zaradi sodelovanja na vajah/delavnicah naj imajo udeleženci s seboj izvod standarda ISO 14001:2015.

Predznanje
Poznavanje zahtev standarda ISO 14001:2015 in izkušnje z izvedbo notranjih presoj.

Certifikat
Po uspešno zaključenem pisnem izpitu bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem CQI- IRCA tečaju za vodilne presojevalce sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001:2015.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sisteme ravnanja z okoljem
• Presojevalci in svetovalci s področja okolja
• Vsi, ki bi radi izvajali presoje SRO druge ali tretje stranke

Trajanje
5 dni